TEAM PROJECT:
CREATIVE  & CONCEPT : SOPHIE ( ME )
DESIGN: TRAN DUC THIEN HONG PHUOC
WEBSITE: DAN TUYEN – THANH THAO
COPY WRITTE: THAO NGUYEN
/ ABOUT bIPO /
Công ty thiết kế thương hiệu bIPO là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng thương hiệu, website, chiến dịch quảng cáo không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một thương hiệu mới. bIPO còn giúp quý doanh nghiệp lên một tầm cao mới – đưa công ty lên sàn chứng khoáng. Chính sự khác biệt này nên tên công ty được lấy là một thuật ngữ trong chứng khoáng ” IPO ” – đây được coi là lần đầu tiên xuất cổ phiếu ra với công chúng. Đối với mỗi công ty thì lần đầu tiên xuất cổ phiếu ra công chúng hết sức quan trọng – bIPO tự hào được đồng hành cùng quý doanh nghiệp
——————
Brand design company is a professional company bIPO service provider branding , website , advertising campaign does not stop at the creation of a new brand . bIPO also help your business to a new level – putting the company on the stock mineralization . The main differences to the company name is a term taken in mineral evidence ” IPO ” – is considered the first time that the general public shares . For each company , the first time to the public shares of paramount importance – bIPO proud to accompany you now .
/ LOGO CONCEPT /
Với hình tượng con bò tót ( bull ) được sử dụng để tạo nên icon chính của logo mang ý nghĩa sự đi lên của cổ phiếu ( bullmarket ), vì muốn nhấn mạnh những lợi ích mà bIPO có thể đem lại cho doanh nghiệp, không chỉ tạo ra những thương hiệu hay và đẹp mà còn tạo ra một thương hiệu không ngừng đi lên trong thị trường cổ phiếu
—————-
With its iconic bull ( bull ) is used to create the main icon of the logo meant the rise of stocks ( bullmarket ) , because he wanted to emphasize the benefits that can bring bIPO now , not just create brand or beautiful , but also created a brand constantly going up in the stock market
/ COLOR /
Màu sắc chủ đạo được sử dụng trong logo là cam – xám. bIPO sử dụng màu cam để thể hiện được sự sáng tạo, nhiệt huyết của các nhân viên bIPO. Ngoài ra màu cam được coi là màu sắc gây kích thích, tăng khả năng chiến đấu của chú bò tót. Nhằm tạo nên thúc đẩy đi lên đúng như ý nghĩa của bull market. Màu xám bổ trợ tạo hiệu ứng tương phản giữa hai màu. 
—————–
Predominant color used in the logo is orange – gray . bIPO use orange to demonstrate the creativity and enthusiasm of the staff bIPO . Also orange color are considered irritants , increasing the combat capability of paying gaur . To make push come up just as the meaning of the bull market . Gray complementary contrast effect between two
/ STATIONERY /
/ WEBSITE /
/ OFFICE GRAPHIC DESIGN /